നിങ്ങൾ ന്യൂസ്‌ഹണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിലേക്ക് ഇനിയും മാറിയില്ലേ?

സുഹൃത്തുക്കളെ,

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട  ആപ്പ്  ന്യൂസ്‌ഹണ്ട്  ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് !

downloadapp11

ന്യൂസ്‌ഹണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിലമതിച്ചതെല്ലാം ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിലുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്‌. വാർത്തകളും കോമിക്കുകളും മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളും വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താനും വായിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അനേക സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. എന്തിന്  ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നു? ഇന്ന്‍ തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s